Bradesco (BBDC4) รายงานผลประกอบการรายการหลักๆในปี 2559 โดยมุ่งเน้นไปที่งบการเงินรวมของ HSBC Bank Brasil S.A.และบริษัทย่อย (HSBC Brasil) นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

1. กำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) (1) ประจำปี 2559 อยู่ที่ 1.7121 หมื่นล้านเรียลบราซิล (ลดลง 4.2% จากระดับ 1.7873 หมื่นล้านเรียลบราซิลในปี 2558) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 3.09 เรียลบราซิล และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Return on Average Adjusted Shareholders' Equity) (2) ที่ 17.6%(2)

2. เมื่อแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ กำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) ประกอบด้วยกำไร 1.1570 หมื่นล้านเรียลบราซิลจากกิจกรรมทางการเงินต่างๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 67.6% ของทั้งหมด และอีก 5.551 พันล้านเรียลบราซิลจากธุรกิจประกัน แผนบำนาญ และพันธบัตรเพื่อการออมเงิน (Capitalization Bond) ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นสัดส่วน 32.4%

3. ณ เดือนธันวาคม 2559 Bradesco มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1.60813 แสนล้านเรียลบราซิล (3) เพิ่มขึ้น 60.7% จากเดือนธันวาคม 2558

4. มูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 1.294 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 19.8% จากยอดคงเหลือในเดือนธันวาคม 2558 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย อยู่ที่ 1.5%

5. ณ เดือนธันวาคม 2559 ธนาคารมีวงเงินสินเชื่อ (Expanded Loan Portfolio) (4) แตะ 5.14990 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 8.6% จากเดือนธันวาคม 2558 ขณะที่ธุรกิจลูกค้ารายย่อยมีมูลค่า 1.72045 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 16.4% จากเดือนธันวาคม 2558) และธุรกิจลูกค้าองค์กรมูลค่า 3.42945 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 5.1% จากเดือนธันวาคม 2558)

6. มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 1.905 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 26.1% จากเดือนธันวาคม 2558

7. ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 1.00442 แสนล้านเรียลบราซิลในเดือนธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 13.0% จากเดือนธันวาคม 2558 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เมื่อคำนวณตามเงื่อนไข Prudential Conglomerate อยู่ที่ 15.4% ในเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier I Capital) ทั้งสิ้น 12.0%

8. ธนาคารจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6.976 พันล้านเรียลบราซิลในรูปแบบของผลประโยชน์ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลกำไรที่ได้รับในปี 2559 โดยแบ่งเป็นการจ่ายผลตอบแทนรายเดือนและระหว่างกาล 2.168 พันล้านเรียล และการจ่ายในกรณีพิเศษและสมนาคุณ 4.808 พันล้านเรียลบราซิล ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 8 มีนาคม 2560

9. สัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้ของรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ (NII) อยู่ที่ 6.3059 หมื่นล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 15.1% จากปี 2558

10. อัตราการค้างชำระหนี้ระยะเวลา 90 วัน อยู่ที่ 5.5% ในเดือนธันวาคม 2559 (เมื่อเทียบกับ 4.1%ในเดือนธันวาคม 2558)

11. อัตราส่วนประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) (5) ณ เดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 39.5% (เมื่อเทียบกับ 37.5% ในเดือนธันวาคม 2558) ขณะที่อัตราส่วนประสิทธิภาพ "หลังปรับตามปัจจัยเสี่ยง" อยู่ที่ 52.2% (เมื่อเทียบกับ 46.5% ในเดือนธันวาคม 2558)

12. ค่าเบี้ยประกันภัย การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้จากพันธบัตรเพื่อการออมเงิน อยู่ที่ 7.1419 หมื่นล้านเรียลบราซิลในปี 2559 เพิ่มขึ้น 10.5% จากปี 2558 เงินทุนสำรองทางเทคนิคอยู่ที่ 2.23342 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 25.6% จากยอดคงเหลือในเดือนธันวาคม 2558

13. การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม แตะที่ 6.595 พันล้านเรียลบราซิลในปี 2559 เพิ่มขึ้น 15.3% จากปี 2558

14.ภาษีและเงินจ่ายสมทบ ซึ่งรวมถึงสวัสดิการสังคม แตะที่ 3.2202 หมื่นล้านเรียลบราซิลในปี 2559 โดยแยกเป็น 1.3782 หมื่นล้านเรียลบราซิลเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม และ 1.8420 หมื่นล้านเรียลบราซิล ซึ่งคำนวณจากกิจกรรมต่างๆที่พัฒนาโดย Bradesco Organization เทียบเท่ากับ 107.6% ของกำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) (1)

15. Bradesco มีเครือข่ายการให้บริการลูกค้าที่กว้างขวางในบราซิล ด้วยจำนวนสาขา 5,314 แห่ง และจุดบริการลูกค้า (PA) 3,821 จุด นอกจากนี้ ลูกค้าของ Bradesco ยังสามารถใช้บริการจากตู้เอทีเอ็ม 1,013 ตู้ที่ตั้งอยู่ตามบริษัท (PAE) จุดบริการลูกค้า Bradesco Expresso จำนวน 38,430 จุด เอทีเอ็มของ Bradesco จำนวน 36,119 ตู้ และเครือข่ายเอทีเอ็มของ Banco24Horas จำนวน 19,991 ตู้

16. เงินเดือน บวกค่าสวัสดิการและผลประโยชน์ทั้งหมด มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.5540 หมื่นล้านเรียลบราซิลในปี 2559 โดยมีการให้ผลประโยชน์ทางสังคมแก่พนักงานทั้ง 108,793 คนของ Bradesco Organization และผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะ เป็นมูลค่า 3.792 พันล้านเรียลบราซิล ในขณะที่การลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการพัฒนาต่างๆ มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 175.583 ล้านเรียลบราซิล

รางวัลและการยอมรับที่สำคัญๆในรอบปี

- นั่งแท่นกลุ่มบริษัทภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของบราซิล (Anu?rio Grandes Grupos/ หนังสือพิมพ์ Valor Economico)
- ครองตำแหน่งธนาคารละตินอเมริกาที่สามารถเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ได้สูงที่สุดในรอบ 12 เดือน (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 มูลค่าสินทรัพย์ของ Bradesco ทะยานขึ้น 38.09% (Economatica);
- เป็นองค์กรที่มี "มูลค่าตลาด" เติบโตแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Economatica / Exame)
- คว้ารางวัล "รายงานประจำปียอดเยี่ยม" ในสาขา "บริษัทมหาชน" จากเวที Abrasca ครั้งที่ 18 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่มีรายได้สุทธิเทียบเท่าหรือมากกว่า 3 พันล้านเรียลบราซิล
- เป็นผู้นำในสาขา "สถาบันการเงินชั้นนำ" จากผลสำรวจ "Folha Top of Mind" โดยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการจดจำมากที่สุดในด้านการออมเงิน ประกันสุขภาพ ประกันภัย และบัตรเครดิต (Datafolha)
- ติดโผการสำรวจ "ธนาคารที่มีการบริหารงานบุคคลยอดเยี่ยม" (หนังสือพิมพ์ Economico newspaper โดยได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก Aon)
- เป็นผู้นำภาคการเงินในการประกาศรางวัล "บริษัทยอดเยี่ยมสำหรับผู้บริโภค" สาขา "ธนาคารและบริการทางการเงิน – บัตรธนาคารและประกัน" (นิตยสาร Epoca)
- Bradesco Corretora ติด 1 ใน 10 พอร์ตการลงทุนแนะนำ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนทำกำไรได้มากขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2559 อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนดีที่สุดในปี 2559 ในสาขา "พอร์ตโฟลิโอแบบเน้นคุณค่า" (หนังสือพิมพ์ Valor Economico)
- BRAM ติด 1 ใน 23 ผู้บริหารกองทุนการลงทุนดีเด่น ในการจัดอันดับ "กองทุนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนสถาบัน"
- BRAM คว้ารางวัลชนะเลิศในสาขา "ผู้นำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบของ ALAS 20" พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศในสาขา "ผู้นำด้านการกำกับดูแลกิจการ" ควบด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในสาขา "ผู้นำด้านการวิจัยและความยั่งยืน"

Bradesco Organization มุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เรากำหนดแนวทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการใช้แนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนพิจารณาบริบทและศักยภาพของแต่ละภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณค่าที่แบ่งปันร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำจุดยืนดังกล่าว เราจึงได้ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในโครงการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เช่น Global Compact, The Equator Principles, Carbon Disclosure Project (CDP), Principles for Responsible Investment (PRI), GHG Protocol Program (Brazilian Greenhouse Gas Emission Program) และ Empresas pelo Clima (EPC - Business for the Climate Platform) โครงสร้างการบริหารงานของเราประกอบไปด้วยคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Committee) ที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารในการสร้างแนวทางและการดำเนินงานในองค์กรในงานประเภทนี้ และยังมีคณะกรรมการที่มาจากหลายแผนกที่ทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อนำแผนกลยุทธ์มาปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จ ความยอดเยี่ยมในการบริหารธุรกิจสามารถวัดได้จากดัชนีชี้วัดความยั่งยืน เช่น Dow Jones Sustainability Index (DJSI) – "Emerging Markets" ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตลอดจนดัชนี Corporate Sustainability Index (ISE) และ Carbon Efficient Index (ICO2) จาก BM&FBOVESPA

Fundacao Bradesco ได้เปิดโรงเรียนกว่า 40 แห่งทั่วบราซิล พร้อมโครงการทางด้านสังคมและการศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่เมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2559 ทางบริษัทได้ทุ่มงบประมาณ 595.6 ล้านเรียลบราซิล ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียน 108,533 คนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนของทางธนาคารในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพขั้นสูง) การศึกษาสำหรับเยาวชน การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ และอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพและรายได้ นอกเหนือจากการเรียนฟรีในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 41,000 คน ยังจะได้รับเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน รวมถึงสิทธิด้านสุขภาพและทันตกรรมอีกด้วย สำหรับระบบการเรียนการสอนทางไกล (EaD) นั้น มีนักเรียนมากกว่า 657,000 คนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ผ่านช่องทางอีเลิร์นนิ่ง "Escola Virtual" (โรงเรียนเสมือนจริง) โดยนักเรียนเหล่านี้จะเลือกเรียนอย่างน้อยหนึ่งในหลายหลักสูตรที่เสนอไว้ในตารางเรียน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอีก 31,756 คน ที่จะได้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือกับ Centers for Digital Inclusion (CDIs), Educa+Acao Program และจากหลักสูตรเทคโนโลยีหลายหลักสูตร

สามารถดูรายงานงบการเงินบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ Bradesco ได้ที่ bradesco.com.br/ir

(1) เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ตามที่อธิบายไว้ในหน้า 8 ของรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินฉบับนี้; (2) ความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ยต่อปีในไตรมาสแรกของปี 2559 ถูกคำนวณบนพื้นฐานเชิงเส้น และยังไม่รวมผลกระทบจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามราคาตลาด (3) จำนวนหุ้น (ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน) คูณราคาปิดตลาดของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในวันทำการซื้อขายสุดท้ายของช่วงดังกล่าว; (4) รวมถึงเงินค้ำประกัน, เลตเตอร์ออฟเครดิต เงินสำรองล่วงหน้าให้ลูกหนี้บัตรเครดิต, สัญญาผูกมัดร่วมในการโอนสินเชื่อ (กองทุนที่มีลูกหนี้ค้ำประกันและลูกหนี้ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกัน), สัญญาผูกมัดร่วมในการโอนสินเชื่อในพื้นที่ชนบทและการดำเนินงานที่ความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ สินทรัพย์เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย หุ้นกู้และสัญญาใช้เงิน; (5) ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

ติดต่อตัวแทนของ Banco Bradesco:

Ivani Benazzi de Andrade
โทร. +011-55-11-2194-0924
อีเมล: ivani.andrade@bradesco.com.br
หรือ
Carlos Tsuyoshi Yamashita
โทร. +011-55-11-2194-0920
อีเมล: carlos.yamashita@bradesco.com.br

Comment

Comment:

Tweet